Osman Kemaldar : +32 477 229 275

Bert Goris +32 479 588 591

Algemene Voorwaarden GK SERVICE BV

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van GK SERVICE BV met inbegrip van alle werken, diensten en leveringen. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden kunnen enkel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden, dit om voor beide partijen meer rechtszekerheid te bieden. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop/diensten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze te aanvaarden tenzij deze het tegendeel bewijst. 

2. OFFERTE

De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur, indien geen geldigheidsduur op de offerte is vermeld is de geldigheidsduur dertig (30) dagen. De offertes houden geen aanbod in en een bestelling op basis van een offerte doet de overeenkomst niet tot stand komen. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door GK SERVICE BV rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan GK SERVICE BV bezorgde gegevens. GK SERVICE BV is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

3. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de klant en GK SERVICE BV komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling door een bevoegd persoon van GK SERVICE BV, door ondertekening voor akkoord  van de offerte door een bevoegd persoon van GK SERVICE BV of zijn aangestelde en door de klant of door een (gedeeltelijke) uitvoering ervan na de bestelling.

Enkel de offerte van GK SERVICE BV, de door haar ondertekende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn bindend tussen partijen, met uitsluiting van alle andere documenten, dit om voor beide partijen meer rechtszekerheid te bieden.

4. PRIJZEN

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W., montagekosten, plaatsingskosten en verzendingskosten, tenzij anders is overeengekomen. Alle eventuele belastingen, taksen, rechten, portokosten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de koper.

Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting of taks van welke aard ook tussen de bestelling en de levering zal ten laste van de klant vallen.

Onze prijzen zijn afhankelijk van fluctuaties in de grondstofprijzen, verpakkingsprijzen, palletprijzen, energieprijzen, leveranciersprijzen, vervoerskosten, arbeidskosten en andere kosten.

Bij stijgingen in één of meer van de bovenstaande kosten die meer dan 10% bedragen heeft GK SERVICE BV het recht, ten belope van maximum 80% van de totale prijs, het deel van de prijs dat deze bovenvermelde kosten vertegenwoordigt, te verhogen met het percentage waarmee de bovenvermelde kosten zijn gestegen.

5. LEVERING

De levering gebeurt EX-WORKS en is  altijd op risico van de klant. De klant dient zelf voor vervoer te zorgen en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en het risico. Indien GK SERVICE BV vervoer voorziet geschiedt dit vervoer steeds op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de klant.

De losplaats dient aangeduid te zijn door de klant, mag zich niet op de openbare weg bevinden, en moet zich in een zodanige toestand bevinden dat deze op een veilige manier toegankelijk is voor het overeengekomen vervoermiddel en de te leveren hoeveelheid er zonder probleem ontlaad kan worden.  De levering dient ononderbroken en efficiënt te kunnen geschieden op de losplaats.

De klant verleent GK SERVICE BV toestemming om de werkzaamheden uit te voeren in of rond de woning en/of bedrijf en de klant bevestigt de benodigde toestemming van de eigenaar te hebben om de werkzaamheden te laten uitvoeren indien deze niet zelf eigenaar is. Indien de toestemming van de eigenaar niet in orde blijkt te zijn, zal de klant zelf instaan voor alle kosten om de gemaakte werken ongedaan te maken en zal de klant GK SERVICE BV vrijwaren voor alle mogelijke schadevergoedingen.

Het risico van de goederen gaat over bij de levering.

Indien GK SERVICE BV voorschotten vraagt zullen de levering en eventuele diensten maar uitgevoerd worden na betaling van de desbetreffende voorschotten.

6. LEVERTERMIJNEN

De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn deze nooit bindend. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding, in een ondertekende overeenkomst, kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt. 

7. AANVAARDING EN KLACHTEN

De goederen worden verkocht, ontvangen en goedgekeurd in de door GK SERVICE BV aangeduide lokalen. Eventuele kosten van in ontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De klant is verplicht aanwezig te zijn bij de levering en de goederen bij ontvangst volledig te controleren. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant bij controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard bij de levering.  Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan GK SERVICE BV en dit binnen de vijf werkdagen na de levering.  

Klachten betreffende een niet conforme levering en/of een verborgen gebrek dat niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan GK SERVICE BV, en uiterlijk binnen de 3 maanden na levering. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1684 B.W. of in andere wettelijke bepalingen, op zes (6) maand bepaald wordt vanaf de datum van levering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de goederen.

Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van GK SERVICE BV en reizen steeds op kosten en risico van de koper.

In geval van een gegronde klacht heeft GK SERVICE BV het recht om ofwel de herstelling van het goed uit te voeren, ofwel het goed te vervangen door een soortgelijk goed.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet gemotiveerd binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan GK SERVICE BV.  

Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur.

Protest van de factuur of klachten omtrent de goederen ontslaan de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

8. BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van GK SERVICE BV. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover GK SERVICE BV of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van volgens overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten of andere kosten, daarna op de vervallen intresten, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, ook nog niet-vervallen facturen en deze waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen of diensten onmiddellijk opeisbaar zijn.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is GK SERVICE BV daarenboven gerechtigd om de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting, ook voor prestaties met betrekking tot andere overeenkomsten met de klant. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding voor de klant.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van 250 EUR. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door GK SERVICE BV geleverde goederen blijven eigendom van GK SERVICE BV tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft, dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan GK SERVICE BV te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van GK SERVICE BV op integrale schadeloosstelling. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt GK SERVICE BV zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

10. BEVRIJDING

GK SERVICE BV zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. 

GK SERVICE BV is enkel aansprakelijk in geval opzet.  

De exoneratie voor zware fout geldt niet indien de klant een consument is.

De aansprakelijkheid van GK SERVICE BV is in ieder geval beperkt tot de prijs opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

GK SERVICE BV kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde.

In geen geval kan GK SERVICE BV aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde. 

In geval GK SERVICE BV producten levert welke zij heeft bekomen van een derde leverancier, zal zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden is.

Voor de geschiktheid van de producten voor een welbepaald doel kan GK SERVICE BV niet aansprakelijk gesteld worden. De productinformatie ontslaat de gebruiker en klant niet van de verplichting om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel zelf te testen. Alle wettelijke bepalingen die de verdere toepassing van het product betreffen, moeten door de gebruiker en klant aangehouden worden.

11. ANNULERING EN WIJZIGING

De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen GK SERVICE BV en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen.

In geval van annulering of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant, waarvoor o.m. niet-afname van de bestelling als indicatie geldt, zal de klant een forfaitaire annulatievergoeding ten bedrage van 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 €, verschuldigd zijn, vermeerderd met intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van ingebrekestelling.

In geen geval kan de klant een bestelling van stukgoed of een bestelling op maat annuleren. De klant kan dan verplicht worden tot afname van de bestelling en betaling van de koopprijs, onder verbeurte van betaling van een dwangsom van 250 € per vastgestelde niet-afname.

12. ONTBINDING

Elke partij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn in geval van faillissement, aanvraag of toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling, elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de andere partij.  

GK SERVICE BV heeft in dat geval onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

De overeenkomst kan daarenboven middels een aangetekend schrijven worden ontbonden lastens een partij indien deze partij, na tien werkdagen die volgen op een aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om over te gaan tot betaling van de vervallen facturen, of in geval van een andere vastgestelde contractuele wanprestatie.

De ontbinding vindt plaats op de datum die vermeld staat op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Bij eenzijdige verbreking of beëindiging van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 15% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van GK SERVICE BV om een grotere schade te bewijzen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt. 

Indien de overeenkomst gerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van GK SERVICE BV is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

Indien de klant, na door GK SERVICE BV te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid te stellen voor de deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen, en het duidelijk is dat de klant zijn verplichtingen niet tijdig zal nakomen en de gevolgen van deze niet-nakoming voor GK SERVICE BV voldoende ernstig zijn, heeft GK SERVICE BV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. GK SERVICE BV behoudt zich in dat geval het recht voor de geleden schade op de klant te verhalen.

13. PRIVACY

GK SERVICE BV en de Klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is.

De partijen verwerken elkaars persoonsgegevens evenals deze van de (sub)onderaannemer(s) alsook andere actoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

De partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

De partijen zullen de nodige voorzorgen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

De klant verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop hij beroep doet. 

Elke partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. 

GK SERVICE BV heeft het recht van de werkzaamheden foto’s te maken. Dit voor de garantiebepalingen en voor gebruik op sociale media, website, etc. Indien de klant niet wenst dat de genomen foto’s worden gebruikt op sociale media, website, etc, dan kan de klant zich hiertegen verzetten en hiervoor contact opnemen met GK SERVICE BV.

Voor verdere toelichting verwijst GK SERVICE BV uitdrukkelijk naar haar privacyverklaring op haar website: http://www.gkservice.be/Privacy  De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

14. OVERMACHT

Als Gebeurtenis van overmacht wordt in elk geval beschouwd (maar is niet beperkt tot):

. Natuurrampen (zoals o.a. overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, vulkanische activiteit, droogte, aardbeving,…);

. Gewapende conflicten (zoals o.a. oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting,…);

. Sociale onrust (zoals o.a. staking, betoging, lock-out, handelsconflict,…);

. Misdrijven (zoals o.a. diefstal, terrorisme,…);

. Ziekte, epidemie en pandemie;

. Stroom- en telecommunicatiepanne;

. Economische factoren (zoals leveringsvertraging, wijziging transporttarieven, tekort aan (opgeleide) arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof,…);

. Ongevallen (zoals o.a. brand, explosie, machinebreuk, …); en

. Overheidsingrijpen ('le fait du prince') (zoals o.a. fiscale maatregelen, onteigening, import- en exportembargo's).

De Getroffen Partij zal de andere Partij(en) zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 5 werkdagen vanaf de datum waarop de Getroffen Partij kennis krijgt of redelijkerwijze behoorde te krijgen van zulke Gebeurtenis van overmacht, uitdrukkelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van de Gebeurtenis van overmacht evenals van haar voornemen om zich op deze clausule te beroepen.

De Getroffen Partij zal de andere Partij(en) zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 10 werkdagen vanaf het plaatsvinden van elk van a) of b) hieronder de andere partijen op de hoogte stellen van:

a) met betrekking tot een voortdurende Gebeurtenis van overmacht, het einde van de Gebeurtenis van overmacht; en

b) haar mogelijkheid om haar verbintenissen onder deze overeenkomst te hervatten

De Getroffen Partij dient zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 10 werkdagen te rekenen vanaf de bovenvermelde kennisgeving alle nuttige bewijsstukken over te leggen teneinde de andere partijen toe te laten het bestaan en de impact van de aangevoerde Gebeurtenis van overmacht vast te stellen. Gebrek aan tijdige kennisgeving of de tijdige levering van bewijs beletten de Getroffen Partijen om beroep te doen op de Gebeurtenis van overmacht.

De uitvoering van de door een Gebeurtenis van overmacht aangetaste verbintenis zal worden opgeschort tijdens de periode waarin de Gebeurtenis van overmacht voortduurt. De verbintenissen van de Getroffen partij onder deze overeenkomst zullen worden verlengd met de duur van deze periode. Indien de duur van de Gebeurtenis van overmacht de termijn van 3 maanden overschrijdt zullen de andere partijen het recht hebben om deze overeenkomst te ontbinden.

15. IMPREVISIE

Een 'Gebeurtenis van imprevisie’ is elke verandering van omstandigheden die:

1) Zich buiten de redelijke controle van de partijen na ondertekening van deze overeenkomst voordoet of aan de partijen bekend wordt en waarvan op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst niet naar redelijkheid kon worden aangenomen dat deze zich zou voordoen; en

2) Het economisch evenwicht van deze overeenkomst verstoort, ofwel omdat de kost van de uitvoering voor de Getroffen partij is verhoogd ofwel omdat de waarde van de uitvoering die de Getroffen partij verkrijgt, is gedaald;

De Getroffen Partij zal de andere Partij(en) zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 5 werkdagen vanaf de datum waarop de Getroffen Partij kennis krijgt of redelijkerwijze behoorde te krijgen van zulke Gebeurtenis van imprevisie, uitdrukkelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van de Gebeurtenis van imprevisie evenals van haar voornemen om zich op deze clausule te beroepen.

De Getroffen Partij zal de andere Partij(en) zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 10 werkdagen vanaf het plaatsvinden van elk van a) of b) hieronder de andere partijen op de hoogte stellen van:

a) met betrekking tot een voortdurende Gebeurtenis van imprevisie, het einde van de Gebeurtenis van imprevisie; en

b) haar mogelijkheid om haar verbintenissen onder deze overeenkomst te hervatten

De Getroffen Partij dient zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 10 werkdagen te rekenen vanaf de bovenvermelde kennisgeving alle nuttige bewijsstukken over te leggen teneinde de andere partijen toe te laten het bestaan en de impact van de aangevoerde Gebeurtenis van imprevisie vast te stellen.

Gebrek aan tijdige kennisgeving of de tijdige levering van bewijs beletten de Getroffen Partijen om beroep te doen op de Gebeurtenis van imprevisie.

Binnen de 10 werkdagen vanaf de kennisgeving van een Gebeurtenis van imprevisie, zal de getroffen partij het recht hebben om te eisen dat onderhandelingen worden aangevat met het oog op het bereiken van een akkoord over alternatieve contractuele voorwaarden die de partijen in hetzelfde contractuele evenwicht plaatst als datgene dat op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst bestond.

Indien de partijen na een periode van 3 maanden na een Gebeurtenis van imprevisie geen onderhandeld akkoord bereiken, zullen partijen een arbiter met de gepaste expertise aanstellen. De arbiter zal bepalen welke eventuele wijzigingen aan deze overeenkomst moeten worden aangebracht om de partijen in hetzelfde contractuele evenwicht te plaatsen als datgene dat op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst bestond.

De partijen komen overeen dat gedurende de periode van heronderhandeling en bemiddeling de uitvoering van de overeenkomst zal worden opgeschort.

16. DEELBAARHEID

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen GK SERVICE BV en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen GK SERVICE BV en de klant niet in het gedrang.

De bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen GK SERVICE BV en de klant die door nietigheid zijn aangetast of ongeldig zijn blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De desbetreffende nietige, ongeldige en/of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling of deel van een bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de partijen.

17. FORUMBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

Met uitsluiting van elke andere wetgeving is het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) en het Internationaal verdrag inzake de verjaring bij internationale verkoop van roerende goederen van 14.06.1974 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken Antwerpen, afdeling Hasselt tenzij GK SERVICE BV er voor kiest om te dagvaarden voor de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken.

 

Subscribe for Our Newsletter