Osman Kemaldar : +32 477 229 275

Bert Goris +32 479 588 591

Privacybeleid

GKservice BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij 

Osman KEMALDAR, bestuurder via info@gkservice.be. 

Verwerkingsdoeleinden 

GKservice BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer in het kader van onze normale commerciële relatie (o.a. klantenadministratie, opvolgen van offertes/bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen/firma’s binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GKservice BV verbonden zijn of met enige andere partner van GKservice BV, zoals daar zijn in niet-limitatieve opsomming: de beheerder van de server, de beheerder van het kassaprogramma, de beheerder van de overige soft- en hardware, het boekhoudkantoor, de externe administratieve adviseur, de uitvoerder(s) van onze klantenorders; 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  info@gkservice.be. 

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -  commission@privacycommission.be)

 

Subscribe for Our Newsletter